TeaSpeak License Viewer v4.1c

Upload and analyze TeaSpeak protocolkey.txt